« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria lennuvälja rajamiseks lennuraja pikkusega kuni ca 1200 m.

Planeeritav ala hõlmab täielikult Lennuvälja (25101:001:0301), Pärtlipõllu (25201:003:0204) ja Virunurme (25201:003:0090) kinnistuid, osaliselt kahte teemaa kinnistut (Lennuvälja tee L2, Meriste tee) ning jätkuvalt riigiomandis olevate teede maa-ala. Planeeritava maa-ala suurus on ca 107 ha. Kavandatud tegevusega ei kaasne riigipiire ületavat keskkonnamõju.

 

Detailplaneeringu koostamine algatati Jõhvi Vallavalitsuse 6. augusti 2013 korraldusega nr 3445. Sama korraldusega algatati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuginedes vastavale kaalutlusotsusele. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi, 41595), kehtestaja Jõhvi Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Henri Projekt OÜ (Suur-Jõe 60, 80042 Pärnu). Detailplaneeringu KSH viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn).

 

Jõhvi Vallavalitsuse 18. veebruari 2014 korraldusega nr 126 muudeti Jõhvi Vallavalitsuse 6. augusti 2013 korraldust nr 3445 „Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" planeeritava ala piiri ja lähteseisukohtade osas.

 

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust ning keskkonnamõju strateegilise programmi eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimus 3. kuni 17. aprillini 2014 ja avalik arutelu 21. aprillil 2014 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).

Avaliku väljapaneku ja arutelu käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

 

Jõhvi Vallavalitsuse 23. oktoobri 2018 korraldusega nr 747 muudeti 6. augusti 2013 korraldust nr 3445 „Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" planeeritava ala piiri osas.

 

Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 28. augustist kuni 26. septembrini 2019 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ning avalik arutelu toimub 2. oktoobril 2019 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).

 

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-143.