« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 888 avatud menetluse Jõhvi vallas, Kotinuka külas, Jordi tee 9, Jordi tee 11, Jordi tee 13, Risti tee 4 ja Risti tee 6 kinnistutel Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringus täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamiseks.

AS RTG PROJEKTBÜROO, registrikood 10385231, esitas 16. juunil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/07590 eesmärgiga täpsustada detailplaneeringus kajastatud kasutamise sihtotstarvet, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning ehitusuuringu tegemise vajadust büroo-tootmishoone ehitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka külas, Jordi tee 9, Jordi tee 11, Jordi tee 13, Risti tee 4 ja Risti tee 6 kinnistutel.

Kavandatavaks tegevuseks on hernest tärklise tootmine. Lisaks tärklisele on plaanis kõrvalsaadusena toota proteiine ja hernekiudu. Tootmisest tekivad herneste koorimisjäägid, reovesi ning reovee töötlemisel tekkiv materjal soovitakse suunata kasutamiseks põllumajandusse. Koorimisjääkidest on kavas valmistada ka pelleteid, mida kasutatakse käitises kohapeal energia saamiseks. Tehas koosneb büroo- ja tootmishoone(te)st ning selle juurde kuuluvatest välialadest (laoplatsid, parklad vms). Territooriumile plaanis rajada suletud bassein(id) reoveesettest toodetud materjali hoiustamiseks.

Jordi tee 9, Jordi tee 11, Jordi tee 13, Risti tee 4 ja Risti tee 6 kinnistutel kehtib Jõhvi Vallavolikogu 17. novembril 2011 otsusega nr 154 kehtestatud Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneering (DP-128). Detailplaneeringu kohaselt on maakasutuse sihtotstarve 80% tootmismaa ning 20% ärimaa. Planeeritavad hooned ja rajatised jäävad detailplaneeringus ette nähtud ehitusalale. Hoonete ja rajatiste kõrgused ei ületa detailplaneeringus sätestatut.
 
Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 4 punktide 1, 4 ja 6 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega kasutamise otstarvet, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning ehitusuuringu tegemise vajadust.
EhS § 31 lõige 1 sätestab, et projekteerimistingimuste andmine korraldatakse EhS §-s 27 nimetatud juhul avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 8. detsembril 2022.a.