« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 293 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI LINNAS, RAKVERE TN 44 LCNG TANKIMISSEADMETE, ELEKTRILAADIMISE TARISTU JA MOODULKAUPLUSE EHITAMISEKS.

AS Alexela, registrikood 10015238, esitas 16. veebruaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/02249 LCNG tankimisseadmete, elektrilaadimise taristu ja moodulkaupluse ehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Rakvere tn 44 (katastritunnus 25301:003:0034) kinnistul. Ehitisregistri kohaselt on kinnistul kaks ehitist: (EHR koodiga: 120685169 vedelgaasi tankla),kasutamisotstarbega nr 12523 vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahoone ning (EHR koodiga: 120195947 automaatkütusetankla), kasutamisotstarbega nr 12419 muu transpordihoone.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Rakvere tn 44 kinnistu kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krunti osas detailplaneeringut koostatud ei ole. Planeerimisseadus § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena on käesoleval juhul asjakohane, et tagada huvitatud isikutele ja isikule, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 2. aprillil 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 293

Lisa 1 Projekteerimistingimused 

Lisa 2 Asukohaskeem