« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 292 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, KOTINUKA KÜLAS, PÄRNA TN 48 MAAÜKSUSELE MOBIILSIDEMASTI PROJEKTEERIMISEKS.

Elisa Eesti AS, registrikood 10178070, esitas 5. jaanuaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/00178 mobiilsidemasti püstitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka küla, Pärna tn 48 kinnistul. Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu alusel Pärna tn 48 kinnistu ei ole detailplaneeringu kohustusega ala. Üldplaneeringu järgi on tegemist perspektiivse pereelamu maaga. Pereelamu maal on lubatud maa-ala teenindavad kõrvalsihtotstarbed kuni 30% ulatuses. Taotleja soov on rajada mobiilsidemast kõrgusega 30 m. Pärna tn 48 kinnistu sihtotstarve on 75% üldkasutatav maa ning 25% veekogude maa. Mobiilisidemasti soovitakse paigutada krundi lõunapoolsesse osasse Kotinuka tee kõrvale vastavalt lisatud asukohaskeemile.

Kaitseministeerium kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 08.02.2022.a. 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena on käesoleval juhul asjakohane, et tagada huvitatud isikutele ja isikule, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 2. aprillil 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 292 

Lisa 1 Projekteerimistingimused 

Lisa 2 Asukohaskeem