« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.10.2021 korraldusega nr 3404 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linnas, Narva mnt 54 ja 80 vahelise hoonestamata maa ala detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse täpsustamiseks.

Projekteerimistingimustega plaanitakse Narva mnt 60 ja Narva mnt 60a kinnistutel kehtivas detailplaneeringus kajastatud hoonestusala nihutada 10% võrra.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu täpsustamiseks anda projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Sama paragrahvi lõike 4 punkti 2 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul krundi hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist ning nihutamiseks, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 25. oktoobril 2021.a.

Lisa 1 Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_3404_