« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 29.03.2022 KORRALDUSEGA NR 351 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, EDISE KÜLAS, EDISE TEE 44 KÕRVALHOONE PÜSTITAMISEKS.

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 17. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03574 kõrvalhoone ehitamiseks Jõhvi vallas Edise külas Edise tee 44 (katastritunnus 25201:005:0360) kinnistul.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Edise tee 44 kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole.

Planeerimisseadus §125 lg 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 18. aprillil 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 351