« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 24.03.2020 KORRALDUSEGA NR 1995 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLA, TAMMIKU ALEVIKU, MÄE PÄIKESEJAAMA PROJEKTEERIMISEKS.

Kavandatav ehitustegevus: päikesejaam võimsusega 10x50 KW, kinnistu jagatakse 11 osaks. Jõhvi valla üldplaneeringuga ei ole Mäe kinnistu detailplaneeringu kohustusega ala, üldplaneeringu järgi on tegemist perspektiivse elamumaaga. Elamumaal on lubatud maa-ala teenindavad kõrvalsihtotstarbed kuni 30% ulatuses.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 13. aprillil 2020.a.
Projekteerimistingimuste kavand ja ehitusala skeem on seotud failis.