« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 20.09.2022 korraldusega nr 773 avatud menetluse Jõhvi linna Marja tn 43 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmise.

Marja tn 43 kinnistul kehtib Jõhvi Linnavolikogu 20. juunil 2002 määrusega nr 82 kehtestatud Tallinn-Narva maantee, Rakvere, Ristiku ja A. H. Tammsaare tänavate vahelise maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud muuhulgas Marja tn 43 krundi hoonestusala ja suurim lubatud ehitisealune pind.

Julia Järvis FIE, registrikood 12345784, esitas 3. septembril 2022 projekteerimistingimuste

taotluse nr 2211002/10597 Jõhvi linna Marja tn 43 kinnistul kehtivas detailplaneeringus

kajastatud hoonestusala nihutamiseks kuni 10% vastavalt lisatud eskiisile. Planeeritavale

hoonestusalale kavatsetakse püstitada kõrvalhoone.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu täpsustamiseks anda

projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Sama

paragrahvi lõike 4 punkti 2 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul

krundi hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist ning nihutamiseks, kuid

mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1

alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul

korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle

õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta

ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 10. oktoobril 2022.a.

JVV 20.09.2022 korralduse nr 773

Lisa 2 Asukohaskeem