« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 2.08.2022 korraldusega nr 652 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Pargitaguse külas, Jalaka ja Liivaahu maaüksustel kasvuhoonete püstitamiseks.

Solar Light S OÜ registrikood 16294222, esitas 31. mail 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/06911 kasvuhoonete püstitamiseks Jõhvi vallas, Pargitaguse küla, Jalaka ja Liivaahu kinnistutel. Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu alusel Jalaka ja Liivaahu kinnistud ei ole detailplaneeringu kohustusega alad, vaid tegemist on perspektiivse juhtotstarbeta maaga.

Taotleja soov on püstitada maaüksustele kasvuhooned põllumajandustoode kasvatamiseks. Jalaka ja Liivaahu kinnistute sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Kaitseministeerium kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 10.07.2022 omapoolsete märkustega. Jõhvi Vallavalitsus arvestas esitatud märkustega, mis kajastuvad projekteerimistingimustes.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt otsustab vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise korraldamise avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena on käesoleval juhul asjakohane, et tagada huvitatud isikule ja isikule, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õiguse esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 29. augustil 2022.a.