Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 697 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Oru põik 11 kinnistul elamu (EHR kood 102005786) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

Oru põik 11 kinnistu omanik esitas 4. augustil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr

2211002/09236 Jõhvi vallas Jõhvi linnas Oru põik 11 (katastritunnus 25301:006:0320) kinnistul

asuva elamu (EHR kood 102005786) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 kehtestatud määruse nr 127 "Jõhvi valla üldplaneering" kohaselt

on Oru põik 11 kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krundi

osas detailplaneeringut koostatud ei ole.

Planeerimisseaduse §125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada

detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või

laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale

ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades

sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või

laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse

§ 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on

huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus

esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 10. septembril 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 697