« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 696 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste detailplaneeringus määratud liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks

HG ProSolution OÜ, registrikood 10015238, esitas 5. augustil 2022 projekteerimistingimuste

taotluse nr 2211002/09417 uue sissesõidutee projekteerimiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Jaama

tn 53a, Veski tänav T14, Jaama tn 51, Jaama tänav T10, Jaama tänav T14 kinnistutel.

 

Jaama tn 53a, Veski tänav T14, Jaama tn 51, Jaama tänav T10, Jaama tänav T14 kinnistutel

kehtib Jõhvi Linnavolikogu 19. märtsil 2009 määrusega nr 286 kehtestatud Jõhvi linna Veski

tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga on

määratud muuhulgas juurdepääsud kruntidele ning liikluskorralduse põhimõtted.

Transpordiameti tellimusel koostatava Jõhvi-Toila teelõigu ehitusprojekti lahendus kaotab ära

olemasoleva Jaama tn 53a kinnistu juurdepääsutee Jaama tänav T14 teelt. Taotleja soov on

ehitada uus juurdepääsutee Jaama tn 53a kinnistule.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul anda

ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui

detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Sama paragrahvi lg 4 punkti 7

kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul krundi haljastuse, heakorra

või liikluskorralduse põhimõtteid.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine

ehitusseadustikus § 27 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste

andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 10. septembril 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 696