« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 11.02.2020 korraldusega nr 1895 avatud menetlusena Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamiseks liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete osas.

Jõhvi linna Rahu 38 kinnistul kehtib Jõhvi Linnavolikogu 20. juuli 2006 määrusega nr 29 kehtestatud Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud muuhulgas parkimise alad, juurdepääsud krundile ning säilitatav väärtuslik kõrghaljastus. Soovides suurendada parkimiskohtade arvu Rahu 38 kinnistul esitas maaomanik projekteerimistingimuste taotluse eesmärgil täpsustada detailplaneeringus kajastatud liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud kavandatava sõiduautode autoparkla eskiis.
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Sama paragrahvi lg 4 punkti 7 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul krundi haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
 
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 12. märtsil 2020.a.
 
Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 15. märtsil algusega kell 16:00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi).Juhul, kui ettepanekud ja vastuväided ei esitata, avalik arutelu ei toimu.