« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi vallavara ja spordirajatiste spetsialisti ametikoha täitmiseks

 Vallavara ja spordirajatiste spetsialisti ametikoha eesmärk on tagada vallavara ja spordirajatiste sihipärane ja efektiivne kasutamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama kõrgharidust ning töökogemust kohalikus omavalitsuses vallavaraga seonduvates küsimustes ning omama ülevaadet spordirajatiste haldamisest ning sihipärasest ja efektiivsest toimimisest;
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • omama juhiluba (B2);
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 23. detsember 2020 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338.