« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda planeerimisspetsialisti.
Kui sulle pakub huvi Jõhvi valla ja linna üldplaneeringu protsessi juhtimine, soovid osaleda valla ruumilise arengu kujundamisel ning anda oma panus 9 aastat kehtinud üldplaneeringu uuendamisele ja ajakohastamisele, tule kandideerima.
Jõhvi valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maa- ja veealade üldiste kasutus- ning ehitustingimuste määramine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama magistritasemele vastavat kõrgharidust (ruumilise planeerimine, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või inimgeograafia erialane haridus);
 • omama vähemalt 2-aastast töökogemust detailplaneeringutega seonduval ametikohal;
 • omama teadmisi planeeringu ja strateegiliste arengudokumentide koostamise alustest, ülesehitusest, ülesannetest ja koostamise põhimõtetest
 • olema kursis linnaplaneerimise üldiste põhimõtetega;
 • omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama head CAD tarkvara (AutoCad ja soovitavalt MicroStation), elektrooniliste registrite ning andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja suutma töötada iseseisvalt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst planeerimisspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Pakume:
 • motiveerivat töötasu;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Konkursi kontaktisik on Arvo Aller, e-posti aadress arvo.aller@johvi.ee.
Dokumendid esitada  hiljemalt 4. augustiks 2022 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi. ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338