« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes, elluastumisele kaasaaitamine. Eestkostja ülesannete täitmine valla eestkostel olevate laste osas. Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine. Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus. Sotsiaalteenuste korraldamine lastele ja lastega peredele. Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas, töös laste ja peredega;
 • kasuks tulevad teadmised  sotsiaalpedagoogikast ja psühholoogiast;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil; kasuks tuleb võõrkeele oskus (inglise keel);
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Maris Toomel e-posti aadress: maris.toomel@johvi.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 21. septembriks 2020 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel tel 336 3755 või 5911 6505.