« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi laste heaolu spetsialisti ametikoha täitmiseks

Laste heaolu spetsialisti ametikoha eesmärgiks on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks.

 

Laste heaolu spetsialisti ametikoha põhiülesanded:

Sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste eluolu korraldamine, suunamine asenduskodusse, hooldus- või eestkosteperesse, laste elluastumisele kaasaaitamine. Eestkostja ülesannete täitmine valla eestkostel olevate laste osas. Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine. Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus. Sotsiaalteenuste korraldamine lastele ja lastega peredele. Juhtumikorralduse põhimõttel abivajavate laste probleemide lahendamine. Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine.

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus sh rakenduskõrgharidus;
 • alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas või töös laste ja peredega;
 • kasuks tulevad teadmised  sotsiaalpedagoogikast ja psühholoogiast;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • kasuks tuleb dokumendihaldussüsteemide tundmise ja kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil; kasuks tuleb võõrkeele oskus (inglise keel);
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Maris Toomel e-posti aadress: maris.toomel@johvi.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 5. septembriks 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse laste heaolu  spetsialist" või digi-taalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3740 või 5820 9800.