« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ajutiselt äraoleva GIS spetsialisti ametikoha täitmiseks

GIS spetsialisti ülesandeks on Jõhvi valla geoinfosüsteemi (GIS) ning geodeesia alase tegevusega avalike ülesannete ning teenuste kvaliteetsemale ja efektiivsemale täitmisele kaasaaitamine ning valla territooriumil välireklaami paigaldamise korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • omama kõrgharidust või omandama kõrgharidust lõppjärgus;
 • omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 • omama teadmisi ruumiandmebaasidest, ruumilisest planeerimisest, geoinformaatika ja erinevate topograafiliste ning temaatiliste kaartide koostamisest;
 • valdama eesti keelt kõnes ja kirjas kõrgtasemel, valdama inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude, sh GIS ja CAD tarkvara käsitlemise oskust;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on Natalia Abel, e-posti aadress natalia.abel@johvi.ee.

Dokumendid esitada hiljemalt 31. oktoober 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse GIS spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3742.