« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaal- ja noorsootöö nõuniku ametikoha täitmiseks

Sotsiaal- ja noorsootöö nõuniku ametikoha eesmärgiks on valla sotsiaal- ja noorsootöö asutuste töö koordineerimine ja arendamine ning nimetatud valdkondades seadusega vallale pandud ülesannete täitmise tagamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama kõrgharidust sotsiaaltöö alal või juriidilist haridust ning eelnevat töökogemust sotsiaalvaldkonnas;
 • omama juhtimiskogemust sh oskama juhendada, kavandada ja koordineerida sotsiaalasutuste tööd;
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • meeskonnatöö- ning analüüsivõime;
 • täpsus ja korrektsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 23. detsember 2020 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Lisainfo telefonidel 336 3755 või  516 4054.