« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sisekontrolöri ametikoha täitmiseks

Sisekontrolöri eesmärk on töötada välja Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrollsüsteemi ja- meetmed ning suurendada kindlustunnet, et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade sihipärase kasutamise.


Nõudmised kandidaadile

 • omama kõrgharidust (kas finants-, majanduse või õigusalast);
 •  vähemalt 3-aastast töökogemust sisekontrolöri ametikohal ja avalikus sektoris;
 •  kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmist, -samuti eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmist;
 • väga head eesti keele oskust ning vähemalt ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 •  heal tasemel arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskust;
 • otsustus- ja vastutusvõimet, korrektsust töös, kohusetundlikkust, põhjalikkust ja täpsust, analüüsivõimet ja oskust lahendada keerukaid situatsioone.


Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on Evelyn Danilov e-posti aadress evelyn.danilov@johvi.ee.

Dokumendid esitada hiljemalt 29. detsember 2020 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3755 või 516 405.