« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi majandusnõuniku ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärgiks on Jõhvi valla  majandusvaldkonnaga (vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, heakord ja keskkond) seotud tegevuste koordineerimine ning investeeringu- ja arendusprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine, samuti vallavalitsuse informeerimine majandusvaldkonna küsimustes, nõustamine põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel ning valitsusele ettepanekute tegemine valdkonna tegevusega seotud küsimustes.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (majanduse või ehituse või tehnika valdkonnas) või üle 5 aastast töökogemust avalikus sektoris majanduse, ehituse ja hangete korraldamise valdkonnas);
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • meeskonnatöö- ning analüüsivõime;
 • täpsus ja korrektsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 • Konkursi kontaktisik on Toomas Nael e-posti aadress toomas.nael@johvi.ee.
Dokumendid esitada hiljemalt 29. detsember 2020 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338.