« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitusprojektijuhi töökoha täitmiseks

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled kogenud projekti- või ehitusjuht, oled hea läbirääkija, omad ehitusalast kõrgharidust, oskad tagada tegevuse erapooletust, objektiivsust ning korraldada tööd.

 

Ehitusprojektijuhi põhilisteks tööülesanneteks on Jõhvi valla arendus- ja ehitusprojektide kavandamine ning projektide läbiviimine kokkulepitud eelarve ja tähtaja piires, tagamaks püstitatud eesmärkide saavutamine, sealhulgas:

 • hangete ehitustehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine;
 • infovahetuse ja koostöö korraldamine üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel;
 • ehitus- ja projekteerimisprotsesside koordineerimine tellija esindajana;
 • projekteerimis- ja ehitustööde käigus tekkivate lisa- ja muudatustööde dokumenteerimine
 •    ja kontroll;
 • ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile ehitustööde vastavuse kontroll;
 • nõustamine ehitamisega ja projektijuhtimisega seotud küsimustes.

Ehitusprojektijuhi kandidaadilt ootame:
 • ehitusalast kõrgharidust;
 • töökogemust ehitussektoris;
 • eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust kesktasemel; 
 • head arvuti kasutamise oskust;
 • ehitusalase seadusandluse ja standardite tundmist;
 • kohusetundlikkust, algatus- ja vastutusvõimelisust ning lahendustele orienteeritust;
 • väga hea suhtlus- ja läbirääkimisoskust;
 • ehitusinseneri (tase 6 või kõrgem) kutsetaseme olemasolu.
 •  

Kasuks tuleb: 

 • viieaastane töökogemus ehitusjuhi või ehitusprojektijuhi ametikohal;
 • valmidus ennast pidevalt täiendama ja arendama;
 • süsteemne mõtlemine, tervikpildi nägemise oskus ja analüüsivõime;
 • oskus töötada iseseisvalt ja koos meeskonnaga;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • B-kategooria juhiluba olemasolu.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri ;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Natalia Abel e-posti aadress natalia.abel@johvi.ee

Dokumendid esitada 25. augustiks 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusprojektijuht" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3770 või 518 2916.