« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. juuli 2019 korraldusega nr 1384 Jõhvi linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Puru tee 5 (KÜ 25101:001:0488, ärimaa 100%, pindala 5899 m²). Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeritav maa-ala asub osaliselt altkaevandatud alal. Kinnistul paiknevad ühekorruselised teenindus- ja laohooned.

 

Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Puru tee 3a (KÜ 25301:008:0127, ärimaa 100%, pindala 4636 m²), kagust Puru tee T11 (KÜ 25101:001:0072, transpordimaa 100%, pindala 4128 m²), edelast Puru tee T8 (KÜ 25101:001:0025, transpordimaa 100%, pindala 1044 m²), läänest Puru tee 5a (KÜ 25101:001:0112, ärimaa 100%, pindala 3072 m²) ja loodest Puru tee T6 (KÜ 25101:001:0114, transpordimaa 100%, pindala 1483 m²) kinnistutega.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Puru tee 5 kinnistul asuvate teenindus- ja laohoonete lammutamine, uuele kaubandus-, toitlustus- või teenindushoonele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine. Planeeritava maa-ala kohta kehtib Jõhvi linna Linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi, Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering (kehtestatud Jõhvi Linnavolikogu 19. mai 2005 määrusega nr 84), mis ei vasta kinnistu omaniku soovile rajada kinnistule uus hoone.

 

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).

 

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-170.