« Tagasi

Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15. veebruarist kuni 28. veebruarini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast neljapäevani kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.

 

Planeeringuala hõlmab Sambla (25101:001:0277, elamumaa 100%, pindala 2,00 ha) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%) kinnistuid pindalaga kokku ca 2,2 ha. Sambla kinnistu on hoonestamata looduslik rohumaa.

Detailplaneeringuga on planeeritud üks transpordimaa krunt ja kaheksa üksikelamumaa krunti pindaladega vahemikus 2033 kuni 2478 m². Kruntidele on määratud hoonestusalad ja igale krundile ehitusõigus kuni kolmele hoonele ehitisealuse pindalaga kuni 20% krundi pindalast, sh ühele elamule kõrgusega kuni 8,0 m ja kahele abihoonele kõrgusega kuni 4,5 m. Planeeritud on juurdepääsutee üksikelamukruntidele. Määratud on tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtteline paiknemine.

Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127).

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on pereelamumaa (EP).

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-173 või lingilt:

wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2414637&tid=1611&u=20210129171930&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210129171930