Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. novembri 2021 korraldusega nr 54 Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu koostamise.

28. mail 2020 jagati Kivi katastriüksus kolmeks eraldi katastriüksuseks. 21. septembril 2021 jagati Kivi kinnistu (registriosa nr 188308) ja eraldati Kivi katastriüksus eraldi kinnistuks (registriosa nr 20046550). Kivi kinnistu koosseisu jäid katastriüksused Serva (25101:001:0940) ja Siilu (25101:001:0941). 

Detailplaneeringu ala hõlmab Serva (25101:001:0940, elamumaa 100%, pindala 4201 m²), Siilu (25101:001:0941, elamumaa 100%, pindala 10224 m²) kruntide ja osaliselt Kaasiku tee L1 (25201:005:0362, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,75 ha. Planeeritaval maa-ala hoonestus puudub. 

Paneeritav maa-ala piirneb põhjast 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%, pindala 6,85 ha), idast Paemurru (25201:005:0481, maatulundusmaa 100%, pindala 17075 m²), lõunast Laane (25201:005:0440, maatulundusmaa 100%, pindala 4,22 ha), edelast Uue-Lepiku (25201:005:0249, elamumaa 100%, pindala 1057 m²) ja Kivi (25101:001:0942, elamumaa 100%, pindala 4033 m²) ning läänest Mäekuru (25201:005:0372, elamumaa 100%, pindala 7734 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Serva ja Siilu kruntide jagamine elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeringu lahenduse kohaselt on planeeringualal kokku 7 krunti. Detailplaneeringuga jagatakse Serva maaüksus 2 elamumaa krundiks, Siilu maaüksus jagatakse 4 elamumaa krundiks ja 1 transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute rajamiseks. Osaliselt planeeringualale jääva Kaasiku tee maa-ala osas muudatusi ei kavandata. Planeeritav ala asub suletud Tammiku kaevanduse altkaevandatud ala kohal ja kaevandamisväärset põlevkivivaru maaüksuse all ei ole.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP).

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehelt: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-181 või otselingilt: wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2777368&tid=1611&u=20211206151202&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20211206151202