« Tagasi

Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek toimub 2. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2020. aastal

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku 2. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2020. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega ning menetlusprotsessiga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee: planeeringute registris (DP-166).

 

Jõhvi Vallavolikogu algatas 15. jaanuari 2018. a otsusega nr 29 Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH).

 

Planeeritav maa-ala hõlmab Sarapuu (25101:001:0035, maatulundusmaa 100%, pindala 7,19 ha) ja Pihlaka (25201:008:0151, maatulundusmaa 100%, pindala 3,05 ha) kinnistuid. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal.

 

Detailplaneeringuga on ettenähtud Sarapuu ja Pihlaka kinnistute jagamine kolmekümne kaheks üksikelamumaa krundiks, kolmeks transpordimaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Üksikelamumaa krundid on planeeritud suurustega 2001 kuni 2991 m². Igale krundile on määratud ehitusõigus ühele elamule (kuni 2 korrust) kõrgusega kuni 8 m ja kuni kahele kõrvalhoonele (1 korrus) kõrgusega kuni 5 m, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m².

 

Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on käsitletav maa-ala juhtotstarbeta maa (osaliselt kõrge väärtusega põllumaa) ja sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek muuta üldplaneeringus nimetatud kinnistud elamumaaks.

 

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 5. veebruaril 2020. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).