« Tagasi

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

1. märtsi 2022 korraldusega nr 278 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiril põhja poolt Tallinn-Narva maanteed, Tööstuspargi (katastritunnus 25101:001:0551, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 23,9 ha) katastriüksusel.

Planeeringuala piirneb lõunast 1 Tallinn-Narva maanteega, läänest Jõhvi äri- ja logistikapargi territooriumi idaosas asuva Jordi tee J1 (25201:005:0410, transpordimaa 100%, pindala 2,92 ha), Jordi tee 8a (25201:005:0388, üldkasutatav maa 100%, pindala 13266 m²), Jordi tee 20 (25201:005:0404, ärimaa 50%, tootmismaa 50% , pindala 10524 m²) ja Jordi tee L4 (25201:005:0413, transpordimaa 100%, pindala 13789 m²) kinnistutega, põhjast Kohtla metskond 39 (25201:005:0560, maatulundusmaa 100%, pindala 41,3 ha), Kohtla metskond 169 (25101:001:0007, maatulundusmaa 100%, pindala 19,16 ha) kinnistutega ning idast Kohtla metskond 38 (25201:005:0314, maatulundusmaa 100%, pindala 1091,47 ha), Kohtla metskond 124 (25201:005:0313, tootmismaa 100%, pindala 4164 m²) ja Kohtla metskond 121 (25201:005:0315, maatulundusmaa 100%, pindala 14,64 ha) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on äri- ja logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab kaasata piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti. Planeeritaval maa-alal nähakse ette 20 krundi moodustamist, millest on: 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti, 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ning 13 krunti 50% äri- ja 50% tootmismaa sihtotstarvetega (suurustega vahemikus 3 557 kuni 20 186 m², ehitusõigusega kuni 3 hoonet krundi kohta, maksimaalse kõrgusega 20 kuni 28 m ja ehitisealuse kogupinnaga 59 kuni 71% krundi pindalast). Pühajõe mõlemal kaldal ehituskeeluvööndi ulatuses säilitatakse mets loodusliku maana. Planeeritaval maa-alal on määratud liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuse sihtotstarve segahoonestusala (S), mille arendamiseks on nõutud detailplaneeringu koostamine ja kus peab planeeritavate kruntide pindalast vähemalt 20% moodustama haljasala.

Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee  / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-165 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=1690663&tid=1611&u=20220303101423&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220303101423