« Tagasi

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

15. septembri 2021 korraldusega nr 3346 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. oktoobrist kuni 14. novembrini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) lahtiolekuaegadel.
 
Planeeritav maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiril põhja poolt Tallinn-Narva maanteed ning hõlmab Tööstuspargi katastriüksust (katastritunnus 25101:001:0551, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 23,9 ha).
 
Planeeritaval alal kasvab mets ja idapoolses küljes asub Pühajõgi. Maa-ala keskosa läbivad C- ja D-kategooria gaasitorustikud ning side maakaabelliin. Maa-ala lõunaosas, paralleelselt Tallinn – Narva maanteega, asub veevarustuse trass ja Jõhvi - Kohtla-Järve survekanalisatsioonikollektor.
 
Planeeritava maa-ala lõunaosas kehtib Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine", mille kohaselt detailplaneeringu maa-ala lõunapiirile on kavandatud Tallinn – Narva maantee uus trass.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab kaasata piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve segahoonestusala.
 
Planeeritaval maa-alal nähakse ette 20 krundi moodustamist, millest on: 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti, 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ning 13 krunti sihtotstarvetega 50% äri- ja 50% tootmismaa (suurustega vahemikus 3 557 kuni 20 186 m², ehitusõigusega kuni kolmele hoonele krundi kohta, maksimaalse kõrgusega 20 kuni 28 m ja ehitisealuse kogupinnaga 58 kuni 71% krundi pindalast). Pühajõe mõlemal kaldal ehituskeeluvööndi ulatuses säilitatakse mets loodusliku maana. Planeeritaval maa-alal on määratud liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 
Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu, milles on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid ja analüüsitud nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi. Kokkuvõtvalt olulise negatiivse mõju esinemist ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele ja heaolule ei ole ette näha.
 
Detailplaneeringu materjalidega ja kogu menetluskäiguga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute
register / DP-165 või otselingilt.
 
Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee