« Tagasi

Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Anname teada, et 05.07.2022 korraldusega nr 614 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 09.12.2014 korraldus nr 571 „Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Jõhvi Vallavalitsus algatas 09.12.2014 korraldusega nr 571 Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise, ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist ja väljastas detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad.

Planeeritav ala asus Edise külas, hõlmab Soo (katastritunnus 25201:005:0198, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 6,98 ha) ja osaliselt Edise tee T5 (katastritunnus 25201:005:0331, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 8516 m2) kinnistuid. Soo maaüksus on hoonestamata. Planeeritava ala suurus oli ca 7,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Soo maaüksuse jagamine vähemalt 2400 m2 suurusteks elamukruntideks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu lahendus oli kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), mille kohaselt planeeringu maa-ala juhtfunktsioon on pereelamu maa.

Ühtegi toimingut planeeringu koostamiseks ajavahemikul 20014-2022 Jõhvi Vallavalitsusele teada olevalt tehtud ei ole.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kinnisasja omaniku taotlusel. Soo kinnistu omanik esitas 09.06.2022 taotluse Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-154 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=963682&tid=1611&u=20220707125737&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220707125737