« Tagasi

Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Anname teada, et oma 12.07.2022 korraldusega nr 621 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. augustist kuni 29. augustini 2022 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuse hoones (Kooli tn 2, Jõhvi) tööajal.

Planeeritav maa-ala hõlmab Edise tee 49 (25201:005:0380, maatulundusmaa 100%, pindala 3,25 ha) ja osaliselt Edise tee T3 (25201:005:0323, transpordimaa 100%) kinnistuid. Edise tee 49 kinnistu idaosas Edise tee ääres asub üksikelamu koos kahe kõrvalhoone ca 2000 m² õuealaga. Ülejäänud kinnistu on üksikute lehtpuudega rohumaa. Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,4 ha.

Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Edise tee 51 (25201:005:0103, elamumaa, pindala 10365 m²), kagust Mäe (25201:005:0229, maatulundusmaa, pindala 3,45 ha), Edise tee 48//Kalle (25201:005:0370, maatulundusmaa, pindala 2,95 ha), edelast Edise tee 47 (25101:001:0436, elamumaa, pindala 7726 m²), Edise tee 47a (25101:001:0437, maatulundusmaa, pindala 2,51 ha) ja loodest Arupõllu (25201:005:0278, maatulundusmaa, pindala 29,90 ha) maaüksusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Edise tee 49 kinnistu jagamine üheteistkümneks elamumaa (üksik- ja kaksikelamu), üheks transpordimaa ning üheks tootmismaa krundiks, samuti kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse, ehituslike tingimuste, juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP).

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-180 või otselingilt:https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2620218&tid=1611&u=20220309125107&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220309125107.

Planeerimisseaduse § 135 lg 2 kohaselt avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.