« Tagasi

Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 16. juuli 2019 korraldusega nr 1353 kehtestati Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (koostanud: FIE Peep Moorast, töö nr 15-17, Tallinn 2019).
 
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 36 maa-ala jagamine kaheks krundiks, moodustatavate kruntide sihtotstarbe määramine ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 15. m kõrguse äri-, kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga hoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede ja parklate rajamiseks.
 
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga on Veski tn 36 maa-ala jagatud kaheks ärimaa krundiks, suurustega 5493 ja 7105 m². Kruntidele on määratud hoonestusalad suurima lubatud ehitisealuse pinnaga vastavalt 2000 ja 3000 m², kuni 3. korruselise ja kuni 15. m kõrguse põhihoone ning kahe abihoone kõrgusega kuni 8 m ehitamiseks. Kruntidele on kavandatud eraldi juurdepääsuteed ja parkimiskohad kuni 101. sõidukile ning ette nähtud haljastuse rajamine vähemalt 20% ulatuses krundi pindalast.
 
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on Veski tn 36 maa-ala juhtfunktsioon kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT) ning krundile, mille suurus on üle 4000 m², määratakse täisehitusprotsent detailplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu elluviimine
Hoonestamata, võsastunud ja aktiivse kasutuseta seisnud maa-alal kaasnevad detailplaneeringu elluviimisel positiivsed mõjud linna keskkonna väljaehitamisel ning piirkonna äritegevuse soodustamisel. Looduskeskkonnale olulist mõju ei kaasne.