« Tagasi

Jõhvi linna Veski tn 36 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Veski tn 36 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 20. maist kuni 2. juunini 2019. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8:00-ist kuni 16:30-ni ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal.

 

Planeeritav maa-ala pindalaga ca 3,2 ha asub Jõhvi linna põhjaosas Tallinn-Narva põhimaantee nr 1 (E-20) lähialas. Maa-ala on käesoleval ajal hoonestamata, kaetud lehtpuu noorendiku ja -võsaga. Maa-ala hõlmab Veski tn 36 (25301:004:0129, ärimaa 100%, pindala 12599 m²) kinnistut, osaliselt Veski tn T16 (25301:004:0104, transpordimaa 100%) katastriüksust ja reformimata riigimaad (EHAK kood 2270). Maa-ala ei asu altkaevandatud alal, kuid asub veealuse aktiivse reservvaru alal. (Maa-amet: Geoportaal).

 

Jõhvi valla üldplaneeringu põhilahendust järgiva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kaheks krundiks jagamine, moodustatavate kruntide sihtotstarbe määramine ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 15. m kõrguse äri-, kaubandus-, ja teenindusfunktsiooniga hoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede ja parklate rajamiseks.

 

Detailplaneeringu elluviimisega, seni aktiivse kasutuseta seisnud maa-alal, kaasnevad positiivsed mõjud linna keskkonna väljaehitamisel ja piirkonna äritegevuse soodustamisel. Looduskeskkonnale olulist mõju ei kaasne.

 

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-164