« Tagasi

Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

5. aprilli 2022 korraldusega nr 363 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab kahte maaüksust Jõhvi linnas –Pargi tn 46 (25301:008:0082, ärimaa 100%, pindala 4644 m²) ning osaliselt Pargi tänav L10 (25301:013:0069, transpordimaa 100%, pindala 6801 m²), millest planeeringualasse jääb ca 990 m². Transpordimaa on arvatud planeeringualasse üksnes tulenevalt Pargi 46 krundile juurdepääsu määramise vajadusest. Planeeritava maa-ala pindala on ca 0,56 ha. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Pargi tänav L10 (25301:013:0069, transpordimaa 100%, pindala 6801 m²), idast Pargi tn 48 (25301:008:0093, ärimaa 100%, pindala 7012 m²), lõunast ja läänest Jõhvi linnapargi (25301:008:0123, üldkasutatav maa 100%, pindala 277257 m²) ning Pargi tn 44 (25301:008:0072, elamumaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%, pindala 3007 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala sihtotstarbe muutmine ärimaast korterelamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine korterelamule. Detailplaneeringu lahenduses soovitakse ehitada nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega elamu. Hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 1161 m2 (1/4 krundi pindalast) ning suhteline kõrgus kuni 15 m maapinnast.  Lisaks korterelamule on Pargi tn 46 krundile lubatud püstitada kuni kolm mitteehitusloa kohustuslikku hoonet (prügimaja, laste mängumaja, lehtla vmt). Hooned peavad olema alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga ja kõrgusega kuni 5 m. Planeerimise käigus lahendatakse ka kinnistu ühendused tehnovõrkudega, juurdepääsud ning liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve korterelamumaa (EK).

Jõhvi Vallavalitsuse 25. jaanuari 2022 korraldusega nr 182 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.veebruarist 2022 kuni 7. märtsini 2022 Jõhvi Vallavalitsuse hoones ja Jõhvi Keskraamatukogus. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee  / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-168 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=1890767&tid=1611&u=20220329114727&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220329114727