« Tagasi

Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavolikogu algatas 30.01.2020 otsusega nr 205 Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilist hindamise koostamise.

Planeeringuala hõlmab Jõhvi linna Pargi 37a kinnistut (katastritunnus 25301:013:0063, elamumaa 100%, pindala 1523 m²).

Planeeritav ala piirneb põhjast Pargi 27c (katastritunnus 25301:013:0007, ärimaa 100%, pindala 4824 m²) ja Pargi 27k (katastritunnus 25301:013:0080, ärimaa 100%, pindala 791 m²) kinnistuga, idast Pargi 39 (katastritunnus 25301:013:0033, ärimaa 100%, pindala 10281 m²) kinnistuga, lõunast Pargi tänav L11 (katastritunnus 25301:013:0071, transpordimaa 100%) kinnistuga, läänest Pargi 37/2 (katastritunnus 25301:013:0062, elamumaa 100%, pindala 336 m²) ja Pargi 33a (katastritunnus 25301:013:0130, elamumaa 100%, pindala 1675 m²) kinnistuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Pargi 37a kinnistu juhtotstarve elamumaast ärimaaks ning planeerida sinna kuni 2. korruseline kaupluse- ja kontorihoone, kuni kaks 1. korruselist abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m² ja aiaga piiratud laoplats-parkla. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsu tee kinnistule, parkla, tehnovõrgud, haljastus ja heakord.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuse juhtotstarve elamumaa ja sellest tulenevalt tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-172.