« Tagasi

Jõhvi linna kergliiklustee projekteerimistingimuste menetluse teade

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna kergliiklustee (edaspidi kergliiklustee) ehitusprojekti koostamiseks. Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus "E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" on ette nähtud põhimaanteega paralleelselt kulgev kogujatee Jõhvi 2. ja Jõhvi 3. liiklussõlme vahelisele alale. Jõhvi Vallavalitsus kavandab kogujatee äärde kergliiklustee rajamist olemasolevatele transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustele.
Transpordiamet on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu (edaspidi riigitee) ehitusprojekti koostamiseks. 
Kuna riigitee ja kergliiklustee projekteerimiseks vajalikke projekteerimistingimusi annavad välja erinevad pädevad asutused, korraldatakse riigitee ja kergliiklustee projekteerimiseks projekteerimistingimuste andmisest teavitamine Transpordiameti ja Jõhvi Vallavalitsuse vahelisel kokkuleppel ühe menetlusena Transpordiameti poolt.
Projekteerimistingimuste eelnõule on võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 12.05.2021 e-posti aadressil: info@transpordiamet.ee.
Transpordiameti projekteerimistingimustega seotud dokumendid ja info on leitavad aadressilt: https://www.mnt.ee/et/projekteerimistingimused > Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda:
  • Kergliiklustee rajamisega seotud küsimuste puhul Jõhvi Vallavalitsuse ehitisregistri spetsialisti Kristina Ikohhainen poole (tel +372 5381 4520, e-post kristina.ikohhainen@johvi.ee). 
  • Riigitee projekteerimisega seotud küsimuste puhul Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Kaie Kruusmaa poole (tel +372 5880 5076, e-post kaie.kruusmaa@transpordiamet.ee).