« Tagasi

Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

28. juuli 2021 korraldusega nr 3209 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. augustist kuni 5. septembrini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning neljapäeval kella 8:00-st kuni 18:00-ni.
 
Planeeritav maa-ala hõlmab Kaasiku tn 5a (25301:007:0108, ärimaa 100%, pindala 7453 m²), Tartu maantee J7 (25301:007:0144, transpordimaa 100 %, pindala 830 m²) ja osaliselt Tartu mnt 32 (25301:007:0099, ärimaa 100%, pindala 9274 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 8500 m2.
 
Kaasiku tn 5a on ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu, mille kõlvikulisse kosseisu kuulub 5652 m2 looduslikku rohumaad, 1479 m2 metsamaad ning 322 m2 muud maad. Tartu maantee J7 on munitsipaalomandis olev transpordimaa sihtotstarbega kinnistu, millel paikneb avalikult kasutatav juurdepääsutee Tartu mnt 34/1 – 34/13 garaažideni.
 
Planeeritaval maa-alal on määratud liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneeringus on Kaasiku tn 5a kinnistule määratud hoonestusala ja ehitusõigus kuni neljale hoonele ehitisealuse kogupinnaga kuni 2980 m2, kõrgusega kuni 10 meetrit ning korruselisusega kuni 2 korrust. Tartu maantee J7 kinnistule on kavandatud uue avalikult kasutatava tee ehitamine. On ette nähtud tee pikendus Kaasiku tn 5a kinnistul, mis hakkab ca 30 m2 ulatuses kulgema mööda Tartu mnt 32 kinnistut.
 
Detailplaneering on koostatud kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).
 
Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-178 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2535292&tid=1611&u=20210722151127&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210722151127
 
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.