Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi arhitekti ametikoha täitmiseks

Arhitekti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ning visuaalse esteetilise ja kauni ilme kujundamise korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.


Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi ja kogemusi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust (soovitavalt planeerimise või arhitektuuri valdkonnas kutsetunnistuse tase 7);
 • omama vähemalt kaks aastat eelnevat erialast töökogemust;
 • omama ruumitaju ja ruumilise ettekujutamise võimet, loomingulist ja loogilist mõtlemist ning üldistusvõimet;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1) ning vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgal ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, CADtarkvara ning andmekogude kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, suutma töötada iseseisvalt ning olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst arhitektina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on  Arvo Aller, e-posti aadress arvo.aller@johvi.ee.


Dokumendid esitada 22. detsember 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse arhitekt" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3742 või 5301 9338.