« Tagasi

Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsuse 18. veebruari 2020 korraldusega nr 1918 algatati Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Planeeritav maa-ala hõlmab Aru tee 25 (KÜ 25201:005:1501, riigikaitsemaa 100%, pindala 5.89 ha) ja osaliselt Aru tee T1 (KÜ 25201:005:0329, transpordimaa 100%) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Kinnistu on kasutuseta looduslik rohumaa. Kinnistul asuvad endise radiolokatsioonijaama rajatiste varemed.

Planeeritav maa-ala piirneb loodest ja kirdest Aru tee T1 (KÜ 25201:005:0329, transpordimaa 100%), Serva (KÜ 25201:005:0259, maatulundusmaa 100%, pindala 31,80 ha), kirdest ja kagust Kalda (KÜ 25201:005:0344, maatulundusmaa 100%, pindala 4,24 ha) ja edelast Kangrumäe (KÜ 25201:005:0354, maatulundusmaa 100%, pindala 3,11 ha) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Aru tee 25 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks, üheks üldkasutatava maa krundiks ja üheksateistkümneks üsikelamu krundiks pindalaga vähemalt 2400 m² ning neile hoonestusala, ehitusõiguse, ehituslike tingimuste, juurdepääsu teede, tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on pereelamumaa (EP).