« Tagasi

AVATUD MENETLUSE ALGATAMINE PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEL (MALMI 2B)

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 13.08.2019 korraldusega nr 1409 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringus käsitletud ehitusõiguse täpsustamiseks ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

 

Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud AS Sventli, kes on Jõhvi linna Malmi 2b kinnistu kaasomanik. Taotluse kohaselt soovitakse suurendada Malmi 2b krundil detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% võrra.  Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud Malmi 2b maaüksusel kavandatava juurdeehituse eskiis.

Ehitusseadustikust tulevalt (§ 31 lg 1) korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena (Haldusmenetluse seadus §§ 46-50), mille käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringuga on võimalik tutvuda alljärnevate linkide vahenduselt või Jõhvi Vallavalitsuse infolauas (Kooli 2, Jõhvi) ajavahemikul 11.10.2019 kuni 4.11.2019  tööpäeviti.
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 4. novembril 2019.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 07. novembril algusega kell 16:00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi).Juhul, kui ettepanekud ja vastuväided ei esitata, avalik arutelu ei toimu.

Projekteerimistingimuste andmine (Malmi 2b)

Lisa_Projekteerimistingimused (Malmi 2b)

Lisa 2_pohijoonise täpsustus (Malmi 2b)