« Tagasi

Jõhvi valla Jõhvi linnaTartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 8.08.2023 korraldusega nr 1662 Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Tartu mnt 36 (katastritunnus 25301:007:0141, ärimaa 100%, pindala
1340 m2), Paemurru (25201:005:0482, maatulundusmaa 100%, pindala 4,44 ha) ja osaliselt Tartu maantee J7 (25301:007:0144, transpordimaa 100%, pindala 830 m2) kinnistuid. Planeeritava maaala suurus on 4,8 ha. Planeeringuala asub Jõhvi vallas, osaliselt Jõhvi linnas ja osaliselt Pauliku külas Jõhvi valla üldplaneeringuga määratud kompaktselt asustatud alal, linnast väljasõidul Tartu poole.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ning ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.
Taotluse kohaselt soovitakse planeeringualal moodustada kokku seitse (7) krunti, millest kuus (6) on planeeritud ärimaa ning üks (1) transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Igale ärimaa krundile
soovitakse ehitada kolm (3) põhihoonet ja kaks (2) abihoonet ehitusaluse pindalaga kokku kuni 1800 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus maapinnast on taotluses märgitud 12 m ja abihoonel 6 m.
 
Koostatava detailplaneeringu eesmärgid vastavad piirkonna eesmärkidele ning on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127).
Üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse juhtotstarbeks määratud kaubandus-, teenindus- ja
büroohoone maa (BT).
 

Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu eskiisi ja algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel https://www.johvi.ee/detailplaneeringud või otselingilt.