« Tagasi

Jõhvi valla Jõhvi linna Sompa tn 38a detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Jõhvi Vallavolikogu algatas 30. mai 2024 otsusega nr 201 üldplaneeringu lahendust muutva Sompa tn 38a ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamise.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal rajada jäätmejaam kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust. Detailplaneeringu ala asub Jõhvi linnas, Tallinn-Narva raudteest Põhja pool, Sompa tänava T9 ääres. Planeeringuala hõlmab Sompa tn 38a kinnistu ümbruse maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha
 
Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt asuvad eelnimetatud kinnistud tiheasustusalal, kus Sompa tn 38a on munitsipaalomand juhtotstarbega puhke, virgestus ja haljasalamaa (P). Detailplaneeringuga taotletakse maakasutuse sihtotstarve muutmist nimetatud kinnisasjal jäätmekäitlusmaa juhtotstarbeks (OJ).
 
Detailplaneeringu asukohale on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mille järgi keskkonnamõju hindamist ei ole vaja teostada.
 
Jõhvi linna Sompa tn 38a ja lähiala detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla
veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-197 või otselingilt.
 
Kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee