« Tagasi

Jõhvi valla Jõhvi küla Mooni tn 17a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus 16.05.2023 korraldusega nr 1344 algatas Jõhvi valla Jõhvi küla Mooni tn 17a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Mooni tn 17a (katastritunnus 25101:001:1071, tootmismaa 100%, pindala 6386 m²) ning osaliselt Kaasiku tn 22a (katastritunnus 25101:001:1070, tootmismaa 100%, pindala 5632 m²) ja Mooni tänav T3 (katastritunnus 25201:005:0316, transpordimaa 100%, pindala 1376 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,8 ha.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Mooni tn 12 (katastritunnus 25201:005:0139, elamumaa 100%, 2502 m²), idast Mooni tänav T2 (katastritunnus 25301:007:0114, transpordimaa 100%, pindala 3452 m²) ja Mooni tn 17 (katastritunnus 25301:007:0093, elamumaa 100%, pindala 1416 m²), kagust Kaasiku tn 22b (katastritunnus 25101:007:0093, tootmismaa 100%, pindala 1573 m²) ja Kaasiku tn 22 (katastritunnus 25201:005:0116, elamumaa 100%, pindala 3267 m²), lõunast 13101 Jõhvi-Ereda tee (katastritunnus 25201:005:0080, transpordimaa 100%, pindala 6,85 ha), edelast Kaasiku tn 24 (katastritunnus 25201:005:0610, elamumaa 100%, pindala 3554 m²) ja Kaasiku tn 24a (katastritunnus 25201:005:0620, elamumaa 100%, pindala 2132 m²) ning läänest Mooni tn 19b (katastritunnus 25201:005:0910, elamumaa 100%, pindala 2012 m²) ja Mooni tn 19a (katastritunnus 25201:005:0012, elamumaa 100%, pindala 2342 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse andmine ühe kuni kolme kortermaja või ridaelamu ja kolme abihoonete ehitamiseks. Suurim lubatud kõrgus on 15 m põhihoonetel ja 5 m abihoonetel. Lisaks lahendatakse planeeringuga juurdepääsuteed, liikluskorraldus, tehnovarustus ning heakord ja haljastus. Juurdepääsuks planeeringualale jääb Mooni tänav T3 kinnistu (olemasolev juurdepääs).

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid vastavad piirkonna eesmärkidele ning on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist segahoonestus- (S) ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Segahoonestusaladele on lubatud ehitada ka elamuid. Planeeritav hoonestus peab sobima naabruses oleva ja varem planeeritud hoonestusega.