« Tagasi

Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõhvi Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 119 kehtetuks Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu.

2014. aastal kehtestatud detailplaneeringu eesmärgiks oli määrata Rakvere tn 19 krundile täiendav ehitusõigus olemasoleva ärihoone laiendamiseks, elamumaa muutmiseks ärimaaks, kinnistute piiride muutmiseks, juurdepääsude ja liikluskorralduse määramiseks ning heakorrastuse lahendamiseks. Planeeritava ala suurus oli 0,9 ha.

Detailplaneering algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. Detailplaneeringu koostamise ajal kehtestati uus Jõhvi valla üldplaneering (Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrus nr 127), millega on käesolev detailplaneeringulahendus kooskõlas. Detailplaneeringu maa-ala paikneb kehtiva üldplaneeringu kohaselt linnaehituslikult olulisel alal (Rakvere tänav). Planeeringuala asub Tammiku kaeveväljal.

Detailplaneering, mis kehtestati peaaegu üheksa aastat tagasi, on tänase päeva seisuga jätkuvalt realiseerimata, st ei ole läbi viidud maakorraldustoiminguid, väljastatud ehituslube ega kasutuslube jne. Seoses majandusliku olukorra muutmise ning plaanide realiseerimise võimatusega, soovib planeeringust huvitatud isik planeeringu elluviimisest loobuda.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist tuleb maa-ala kasutamisel lähtuda kehtivast Jõhvi valla üldplaneeringust.

Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsus ning teised planeeringuga seotud materjalid on kättesaadavad siin .