« Tagasi

Jõhvi linna Hariduse tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamisest

Anname teada, et Jõhvi Vallavalitsus algatas 14.11.2023 korraldusega nr 1948 Jõhvi linna Hariduse tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringuala asub Jõhvi linnas, Tallinn-Narva raudteest lõuna pool. Planeeringuala hõlmab Hariduse tänava ja Puru tee vahelist maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 9,8 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal paiknevatele kruntidele ehitusõiguse määramine uute hoonete ehitamiseks, ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete ja rajatiste laiendamiseks üle 33%, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse korraldamine ning maa-ala krundipiiride täpsustamine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid vastavad piirkonna eesmärkidele ning on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), kus maa-ala juhtfunktsioonideks on ühiskondlike ehitiste maa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa ning liiklusmaa. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m.

Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik

Jõhvi linna Hariduse tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsuse ning teiste planeeringuga seotud materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-191 või otselingilt.