« Tagasi

Ehitusreeglitest arusaamine muutub lihtsamaks

Kliimaministeeriumil valmis täna Ehitusgiid, mis pakub lihtsat ja visuaalset ülevaadet ehitusnõuetest erinevate ehitiste ja tegevuste põhiselt. See teeb nõuete ja juhendite leidmise, nendest arusaamise ning järgimise lihtsamaks ettevõtetele, omavalitsustele ja kõigile huvitatud inimestele. 
 
„Eeskätt aitab Ehitusgiid inimesi, kes puutuvad ehitamisega kokku vaid üksikud korrad elu jooksul. Ehitamine on suur ja keeruline investeering, seega aitab ülevaatlikkus kindlasti riske ja ootamatuid kulusid vähendada. Näiteks maja renoveerimist alustades saab giidist kiiresti juhised, mida erinevad mõisted tähendavad, milliseid seadusi järgida ning milliseid lube või kooskõlastusi vaja on. Samuti aitab giid ühtlustada omavalitsuste ja erinevate ametkondade menetluspraktikaid lubade andmisel," sõnas Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo. 
 
Veebileht käsitleb esialgu nelja kategooriat: elamu, mitteelamu, rajatis ja tehnosüsteem.
 
Elamu kategooria alla kuuluvad eramajad, ridaelamud, kortermajad, suvilad ja nende abihooned (nt saun, garaaž, kasvuhoone). Leht pakub infot nii lihtsamate remonditööde, renoveerimise, juurdeehituste kui ka täiesti uue maja ehitamise kohta. Samuti jagatakse juhiseid lammutus- ja õueala töödeks ning andmete korrastamiseks Ehitisregistris. 
 
Mitteelamute hulka kuuluvad erinevad äri-, ühiskondlikud- ja tootmishooned, näiteks kontorid, kauplused, koolid, kultuurimajad ja hotellid. Erinevate hoonetüüpide kaupa on välja toodud nende ehitus- ja projekteerimisprotsess ning millistele hügieeni-, tuleohutus- ja ligipääsetavusnõuetele need vastama peavad. 
 
Rajatised on ilma kinnise siseruumita ehitised, nagu mängu- ja spordiväljakud, piirdeaiad, prügimajad, rattamajad, vaatetornid ning teed ja tänavad. Näiteks veekogusse ehitades saab ülevaate lisaks ehitusõigusele ka võimalikest keskkonnaalastest lubadest ning millised ehituskeelu-, piirangu- või kaitsevööndid võivad projektile rakenduda. 
 
Tehnosüsteemid ja -rajatised on ehitise toimimiseks vajalikud süsteemid või iseseisevad tehnorajatised, nagu päikesepaneelid, soojuspumbad, puurkaevud ja reoveepuhastid. Näiteks on kirjeldatud erinevad taastuvenergialahendused ning milliseid lubasid, hindamisi ja kooskõlastusi erinevate lahenduste paigaldamine nõuab. 
 
Ehitusgiidi loomine on osa laiemast elukeskkonna parendamise ja ehitusvaldkonna digitaliseerimise protsessist Kliimaministeeriumi eestvedamisel. See hõlmab ehitisregistri järjepidevat kasutajamugavuse parandamist, samuti planeeritavaid tänavaruumi ja renoveerimisgiide, et tegevuste kavandamisel parimale praktikale tugineda.     
 
"Juhiste ja digilahenduste kõrval teeme lihtsustavaid muudatusi regulatsioonides, nagu näiteks ehitusprojekti nõuetes ja ehitusseadustikus, samuti koostame uusi hoonete ja tänavate ligipääsetavuse nõudeid. Homme jõustub ka meretuuleparkide ehitamist kiirendav regulatsioon ning erinevatele taastuvenergiarajatistele kohalduvaid nõudeid saab juba lugeda Ehitusgiidi taastuvenergia alalehelt," lisas Jaanisoo.  
 
Ehitusgiid asub aadressil: ehitusgiid.ee.