« Tagasi

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" - 31.08.2023 -lõppenud

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA"

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 23 08.2021 otsusele nr 11.4-9/1034 rahuldati Jõhvi Vallavalitsuse poolt Euroopa Liidu struktuurfondide meetmesse esitatud toetuse taotlus projektile „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA".

EHISA projekti raames arendab Jõhvi vald  Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil sotsiaalvaldkonda eesmärgil toetada hoolduskoormusega isikute tööturule naasmist või tööl jätkamist. Projekti raames luuakse sotsiaalteenuste üksus aadressil Kaare 3, kuhu  koondatakse erinevad sotsiaalteenused, mis aitavad leevendada hoolduskoormusega isikute hoolduskoormust ning võimaldavad neil naasta tööturule. Arendatakse koduteenust, parendatakse tugisikuteenust, mäluhäiretega inimestele luuakse 10 päevahoiu teenusekohta mäluhäiretega inimestele ning töötatakse välja nõustamis- ja tugigrupiteenused. Projektiga toetatakse hoolduskoormuse ja hooldusvajadusega inimesi.

Mäluhäiretega inimesed vajavad päevahoiuteenust, et tagada turvalises keskkonnas neile juhendamine ja järelevalve neile sobival moel. Päevahoiuteenus on ka ennetava iseloomuga, aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses. Sotsiaalteenuse arendamine annab võimaluse elada eakatel võimalikult kaua kodus ja vähendada lähedaste hoolduskoormust, liikuda või jääda tööturule, suurendada nende tööturul osalemise võimalusi, vähendades sellega vaesusriski. Samuti parandada Jõhvi vallas sotsiaalteenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja vältida institutsionaliseerimist.

Nõustamis ja tugigrupiteenuste loomine ning väljaarendamine päevakeskuses võimaldab pakkuda sihtrühmale emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid ning suurendada teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega (nt enesega, oma erivajadusega või hoolduskoormusega) ning seeläbi aidata kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele (sh tööelus osalemisele).

Projekti raames võetakse koduabiteenusele juurde 30 Jõhvi valla elanikku, kes vajavad koduabiteenust, kuid on praegu teenusest ilma. Samuti kaasatakse projekti 10 praegu juba teenusel olevat Jõhvi valla elanikku. Sellega vähendatakse Jõhvi valla koduabitöötajate töökoormust ning parandatakse teenuse kvaliteeti. Lisaks praegu 5-le Jõhvi vallas  koduabiteenust osutavale töötajale võetakse veel tööle 4 koduabitöötajat. 

Projekti raames on plaanis integreerida tugiisiku ja isikliku abistaja teenust, selleks, et üks ja sama teenust osutav töötaja saaks olla kliendile nii tugiisikuks kui ka isiklikuks abistajaks. Tugiisikuteenust planeeritakse hakata osutama  15-le ja isikliku abistaja teenust 5-le teenust vajavale Jõhvi valla elanikule. Tugisikuteenuse arendamine võimaldab tööealistel erivajadusega või toimetulekuraskustes inimestel kõrvalabi toel suurendada iseseisvust ja liikuda tööturule.

Projekti kogumaksumus on 550 000.00 eurot, millest 400 000 eurot on Euroopa Liidu struktuuritoetus. Projekt kestab kaks aastat, alates septembrist 2021 ning kestab kuni 31. augustini 2023.