RAHVAKÜSITLUSE KORRALDAMINE JÕHVI VALLAS

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

Jõhvi Vallavolikogu kinnitas 18. augusti 2022 istungil otsusega nr 77 "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine" elanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise suhtes Jõhvi linnaks läbi viidud rahvaküsitluse tulemused. 

 

Rahvaküsitluse kokkuvõte

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise suhtes Jõhvi linnaks toimus ajavahemikul 20. – 29.06.2022 hääletuspunktides Jõhvi vallavalitsuse hoones, Tammiku rahvamajas ja Jõhvi muusikaväljakul ning elektroonselt VOLIS keskkonna kaudu.

Rahvastikuregistri andmetel oli Jõhvi vallas seisuga 29.06.2022 Jõhvi elanikke, kellel oli Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 28 „Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas" alusel õigus hääletada - 9418 inimest.

Rahvaküsitluses osales kokku 288 inimest, s.o 3,059% hääleõiguslikest Jõhvi valla elanikest:

  • küsitluslehte täitis 106 inimest, sh 1 kodus hääletaja, mis on 36,81% hääletamises osalenutest;
  • elektroonselt hääletas 182 inimest, mis on 63,19% hääletamises osalenutest.

Küsitluslehtedega antud häältest oli Jõhvi linna poolt 99 inimest, s.o 93,4% hääletamises osalenutest ja Jõhvi linna vastu (valla poolt) 7 inimest, s.o 6,6% hääletamises osalenutest.

Elektrooniliselt antud häältest oli Jõhvi linna poolt 139 inimest, s.o 76,37% hääletamises osalenutest ja Jõhvi linna vastu (Jõhvi valla poolt) 43 inimest, s.o 23,63% hääletamises osalenutest.

KOKKU anti Jõhvi linna poolt 238 häält, s.o 82,64% hääletamises osalenutest, ning Jõhvi linna vastu (valla poolt) 50 häält, s.o 17,36% hääletamises osalenutest.

Rahvaküsitluse korraldamise korra kohaselt kinnitatakse rahvaküsitluse tulemused volikogu otsusega.

 
Rahvaküsitluse komisjoni koosoleku protokollidega saab tutvuda siin:
Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 19. mai 2022 otsusele nr 63 korraldab Jõhvi Vallavalitsus ajavahemikul 20. – 29. juuni 2022 ülevallalise rahvaküsitluse vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise osas.
 
Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 28 „Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas" kohaselt saab küsitluses oma seisukoha avaldada vähemalt 16-aastane isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi valla haldusterritooriumil.
 
Jõhvi Vallavalitsuse 24. mai 2022 korraldusega nr 491 "Rahvaküsitluse läbiviimine" moodustati komisjon rahvaküsitluse korraldamiseks. 
 
Küsitlusel saab vastata küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?", vastusena saab valida kas „jah" või „ei" variandi.
 
Elektrooniline hääletus toimub veebikeskkonnas VOLIS Jõhvi valla veebilehe kaudu ajavahemikul 20. juuni 2022 kell 00:01 kuni 29. juuni 2022 kell 23:59.
Küsitluse alguseks ilmub valla veebilehe esilehele vastav link, mille kaudu on võimalik siseneda küsitluskeskkonda.
 
Küsitluses osalemiseks on vaja osalejal identifitseerida ID-kaardi või mobiili-IDga
Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega. Kui küsitluses osaleja hääletab nii veebikeskkonnas kui ka küsitluslehega, siis küsitluslehe täitmine tühistab selle hääletaja poolt antud e-hääle(d).
 
Küsitluslehega saab hääletada hääletuspunktides järgmiselt:
Jõhvi vallamajas aadressil Jõhvi linn, Kooli 2 
20. juunil ja 21. juunil 2022 kell 8:00-16:30, lõuna 12:00-12:30
22. juunil 2022 kell 8:00-12:00
ajavahemikul 27. juuni kuni 29. juuni 2022 kell 8:00-16:30, lõuna 12:00-12:30
 
Tammiku rahvamajas aadressil Jõhvi vald, Tammiku alevik, Tamme 17
21. juunil 2022 kell 10:00 kuni 13:00 
28. juunil 2022 kell 15:00 kuni 19:00
 
Jõhvi muusikaväljakul aadressil Jõhvi linn, Pargi 40k
29. juunil 2022 kell 16:00 kuni 19:00
 
Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi „jah" või „ei" juurde (näiteks tehakse vastusevariandi kasti X või ˅ või 0 või muu märge, mis võimaldaks üheselt tuvastada küsitluses osaleja tahte). Kui küsitluslehele ei ole kantud kummassegi kasti mingit märget ning küsitluslehelt ei selgu muul moel hääletaja kindlat tahet, on küsitlusleht rikutud ning neid ei võeta arvesse rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemisel.
Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe isiklikult. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise täitma, võib ta enda juuresolekul lasta oma küsitluslehe täita mõnel teisel isikul.
Küsitluslehe rikkumise korral peab küsitluses osaleja tagastama küsitluslehe komisjonile ja komisjon väljastab talle täitmiseks uue küsitluslehe. 
Pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku ning annab selle komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe välimisele küljele pitsati jäljendi ning küsitluses osaleja laseb küsitluslehe ise küsitluskasti. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise küsitluskasti laskma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha mõni teine isik.
 
Küsitluses osalemiseks küsitluspunktis palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
 
 
Täiendav info:
vallasekretär Aksana Pungas tel 336 3746 või 513 2665, e-post aksana.pungas@johvi.ee
volikogu kantselei juhataja-jurist Piia Lipp tel 336 3765 või 5303 3925, e-post piia.lipp@volikogu.johvi.ee