Rahvaküsitluse tulemusedRahvaküsitluse banner
 
Ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019toimus ülevallaline rahvaküsitlus selgitamaks välja Jõhvi valla elanike arvamus Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise osas Jõhvi linnaks.
Küsitlusel seati üles küsimus „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?" 
 
Peale rahvaküsitluse lõppu oli nimekirja kantud 9749 hääleõiguslikku inimest (algselt 9742, küsitluse perioodil lisandus 7 inimest, kes registreerisid end küsitlusperioodi jooksul Jõhvi valla elanikuks).
 
Peale elektroonsete e-häälte tühistamist (hääletati nii elektroonselt kui ka küsitluslehte täites) osales rahvaküsitluses kokku 1590 inimest, nendest küsitluslehtete täites (küsitluslehe saamise kohta küsitluses osalejate nimekirja antud allkirjade ja märkuste („K" – kodus hääletanud) alusel) 1176 inimest ja elektrooniliselt hääletades 414 (algselt 418 hääletajat).
 
Sedeleid antud häälega tagastati 1158, neist eeltoodud küsimusele „jah" vastas 947 ning „ei" 211 inimest.
E-hääletajad tegid „jah" valiku 162-l ja „ei" valiku 252-l korral.
 
Kokku anti Jõhvi valla haldusüksuse nime muutmiseks Jõhvi linnaks poolt 1109 ja vastu 463 häält, ehk 70,55% hääletas linna staatuse poolt ja 29,45% vastu.
Rahvahääletuse komisjoni rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemise protokolliga on võimalik tutvuda siin.
 
Küsitluses osales 16,12% hääleõiguslikku isikut nimekirja kantutest ning 13,68% küsitlusala elanikest (1. jaanuari 2019 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas 11491 inimest).
 
 
Rahvaküsitluse korraldamine
 
Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 22. novembri 2018 otsusele nr 102 korraldab Jõhvi Vallavalitsus ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019 ülevallalise rahvaküsitluse vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise osas.
 
Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 28 "Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas" kohaselt saab küsitluses oma seisukoha avaldada vähemalt 16-aastane isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi valla haldusterritooriumil.
 
Küsitlusel saab vastata küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?", vastusena saab valida kas „jah" või „ei" variandi.
 
Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu ajavahemikul 6. jaanuar 2019 kell 00:01 kuni 24. jaanuar 2019 kell 23:59.
Küsitluse alguseks ilmub valla veebi esilehele vastav link, mille kaudu on võimalik siseneda küsitluskeskkonda.
Küsitluses osalemiseks on vaja küsitluses osalejal identifitseerida ID-kaardi või mobiili-IDga
Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega – küsitluslehe täitmine tühistab selle hääletaja poolt antud e-hääle(d).
 
Küsitluspunktides läbiviidavavad küsitlused küsitluslehe täitmisega toimuvad:
6. jaanuaril 2019 vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 13:00 – 15:00;
8. jaanuaril 2019 Jõhvi Kontserdimajas aadressil Jõhvi linn, Pargi 40, ajavahemikul 12:30 – 14:30;
9. jaanuaril 2019 Jõhvi Gümnaasiumis aadressil Jõhvi linn, Hariduse 5B, ajavahemikul 12:50 – 13:50;
11. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 8, ajavahemikul 15:30 – 19:00;
12. jaanuaril 2019 Grossi toidukaupade kaupluses aadressil Jõhvi linn, Tartu mnt 15, ajavahemikul 10:00 – 14:00;
20. jaanuaril 2019 Grossi toidukaupade kaupluses aadressil Jõhvi linn, Tartu mnt 15, ajavahemikul 10:30 – 14:30;
25. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Tsentraal aadressil Jõhvi linn, Keskväljak 4, ajavahemikul 15:30 – 19:00;
26. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 8, ajavahemikul 10:00 – 14:00
Ajavahemikul 14. – 24. jaanuar 2019 töötab küsitluspunkt vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2 vallavalitsuse tööaegadel (E – K 8:00 – 16:30, N 8:00 – 18:00 ja R 8:00 – 15:00, lõuna igal päeval 12:00 – 12:30).
Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi „jah" või „ei" juurde (näiteks tehakse vastusevariandi kasti X või ˅ või 0 või muu märge, mis võimaldaks üheselt tuvastada küsitluses osaleja tahte). Kui küsitluslehele ei ole kantud kummassegi kasti mingit märget ning küsitluslehelt ei selgu muul moel hääletaja kindlat tahet, on küsitlusleht rikutud ning seda ei võeta arvesse rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemisel.
Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe isiklikult. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise täitma, võib ta enda juuresolekul lasta oma küsitluslehe täita mõnel teisel isikul.
Küsitluslehe rikkumise korral peab küsitluses osaleja tagastama küsitluslehe komisjonile ja komisjon väljastab talle täitmiseks uue küsitluslehe. Küsitluses osaleja peab ka kasutamata küsitluslehe komisjonile tagastama ning seda küsitluslehte küsitluse tulemuste kindlakstegemisel ei arvestata. 
Pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku ning annab selle komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe välimisele küljele pitsati jäljendi ning küsitluses osaleja laseb küsitluslehe ise küsitluskasti. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise küsitluskasti laskma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha mõni teine isik.
Küsitluses osalemiseks küsitluspunktis palun kaasa võtta kehtiv isiku tõendav dokument!
 
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu oluline põhjus on takistuseks küsitluskohta tulekul ning isikul ei ole tahtmist või võimalust elektroonselt oma arvamust avaldada, saab küsitluskasti tellida endale koju, selleks tuleb oma soov esitada vallasekretärile (tel 336 3746 või 525 3825 või vabas vormis paberkandjal saata Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või e-postile piia.lipp@johvi.ee) hiljemalt 24. jaanuari 2019 kella 16.00ks.
Kodus hääletamine viiakse läbi 25. jaanuaril 2019.