Jõhvi valla eelarvest kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava elluviimisele.

Toetust võivad taotleda vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused) kes:
1) on registreeritud Jõhvi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Jõhvi valla eri piirkondade elanikele kultuuri-ja ühistegevuse võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspoolt Jõhvi valda, kuid kelle tegevusest saavad Jõhvi valla elanikud kasu.

Määruse alusel ei saa toetust taotleda korteri- ja garaažiühistud.

Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist Erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele.

Õigusakt

Jõhvi valla eelarvest kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Toetuse liigid

Tegevustoetus 

Tegevustoetus on toetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning aitab kaasa organisatsiooni arengule.

Tegevustoetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

Tegevustoetus eraldatakse esinduskollektiividele, kultuuriühingutele ning vabaühendustele, kelle tegevus on suunatud külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodaniku algatusliku tegevuste arendamisele.

1) esinduskollektiiv – rahvakultuuri valdkonnas tegutsev kollektiiv, mille tegevuses osaleb regulaarselt vähemalt 8 isikut, kellest vähemalt 2/3 elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald. Esinduskollektiiv osaleb Jõhvi valla üritustel, üleriigilisel või rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning kollektiivi juhendaja(d) omavad või omandavad erialast haridust;
2) teater - etendusalal tegutsev kultuuriühing;
3) muuseum - ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on eelkõige Jõhvi vallaga seotud kultuuriväärtuste ja -lugude kogumine, dokumenteerimine, jäädvustamine, säilitamine ja publitseerimine, sündmuste korraldamine ning osalemine maakondlikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
4) muud vabaühendused - kogukonna arendamise eesmärgil tegutsevad mittetulundusühingud, mille tegevus soodustab elanike ühistegevusi, kodanike algatuslike ettevõtmisi ning kogukonna aktiivsuse kasvu.

Tegevustoetuse saamiseks peab vabaühendus olema Jõhvi vallas registreeritud vähemalt 1 aasta.

Projektitoetus

Projektitoetus on toetus, mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalikele elanikele korraldatavate sündmuste ja ühistegevuste teostamiseks.

Toetuse määrad

Tegevustoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Projektitoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 2000 eurot ühe taotleja kohta.

Taotluste esitamine 

Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks.

Projektitoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse 1.oktoobriks, juhul kui projekt toimub tuleva eelarveaasta esimesel poolaastal (jaanuarist kuni juunini) ning 1. juuniks, juhul kui projekt toimub eelarveaasta teisel poolaastal (juulist kuni detsembrini).

Kui taotluse esitamise tähtaeg satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu: https://piksel.ee/spoku/johvi/index.php?module=207&op=

​​​Palume arvestada sellega, et süsteem on käivitamise järgus. Küsimuste  ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Jõhvi valla haridus,- kultuuri,- ja spordinõuniku maria.laanemae@johvi.ee (tel 33 63 760, 53008227) poole.

 

Aruandlus

Juhendmaterjal aruannete esitamise teemal SPOKU kaudu

Lisainfo

Kristo Kõrgnurm
mob: 515 7496
e-post: kristo.korgnurm@johvi.ee

 

Maria Laanemäe
mob: 53008227
e-post: maria.laanemae@johvi.ee

 

 

Toimetaja: AIDO KESKKÜLA