Kultuurivaldkonna projektitoetused

Kultuuriorganisatsioonide toetus

Kirjeldus

Toetust makstakse Jõhvi valla eelarvest ja selle taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal, mille põhitegevuseks on Jõhvi paikkonnale omase elulaadi ning Eesti- ja teiste rahvaste rahvakultuuri edendamine, kodu- ja kultuuriloo kogumine, talletamine ja edasikandmine;

Toetuse eraldamise eesmärgiks on eraõiguslike kultuuriorganisatsioonide kaudu

  • Jõhvi paikkonnale iseloomuliku kultuuripärandi ja elulaadi hoidmine, väärtustamine ja edendamine;
  • Jõhvi valla elanike rahvakultuurialase loome- ja huvitegevusega tegelemise soodustamine koorimuusika, rahvatantsu, orkestrimuusika, rahvamuusika, harrastusteatri, harrastuskunsti, vabahariduse ja käsitöö valdkonnas.
Õigusaktid

Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kord

Toetuse vormid

Kultuuriorganisatsioonide toetuste taotluse vorm

Kultuuriorganisatsioonide toetuse aruande vorm

Tähtajad

Järgnevaks aastaks toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele  ülaltpool toodud taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta kirjaliku vormikohase aruande hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks.

 

Kultuurisündmuste ja- projektide toetus

Kirjeldus

Toetust makstakse Jõhvi valla eelarvest ja selle taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et taotleja poolt korraldatav sündmus toimub Jõhvi valla haldusterritooriumil või on otseselt seotud Jõhvi vallaga muul viisil.

  • Kultuurisündmuseks korra kohaselt loetakse ühepäevalist kultuurialast üritust, näitust, pidu, festivali, töötuba, teatrietendust, kino või kontserti, mis toimub üldjuhul Jõhvi valla territooriumil.
  • Kultuuriprojektideks korra kohaselt loetakse kultuurialast koolitust või kultuurisündmust, mis toimuvad koos või eraldi üle ühe päeva. Kultuuriprojekt võib toimuda väljaspool Jõhvi valla territooriumi, kuid peab olema otseselt seotud Jõhvi vallaga.
Õigusaktid

Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kord

Toetuse vormid

Kultuurisündmuste- ja projektide toetuse taotluse vorm

Kultuurisündmuste- ja projektide aruande vorm

Tähtajad

Järgnevaks aastaks toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele  ülaltpool toodud taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta kirjaliku vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast sündmuse või projekti lõppemist.

 

Lisainfo projektitoetustest:

Anne Uttendorf
mob: 515 7496
e-post: anne.uttendorf@johvi.ee

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE