Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat.

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi - Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud ja vähemalt 2 aastat tegutsenud eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas;
  2) treener - sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6–21 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste;
  3) harrastaja - spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
 4) treeningrühm - spordiklubis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Korra alusel ei toetata sporditegevust Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses ja valla osalusega sihtasutuses.

Õigusakt

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Toetuse liigid

Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) noortespordi tegevustoetus;
  3) treeneri töötasu toetus;
  4) spordiürituse läbiviimise toetus;
  5) võistlusel osalemise toetus;
  6) tippsportlase tegevustoetus;
  7) preemia sportliku saavutuse eest.

Toetuse määrad
  • Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale;
  • Treeneri töötasu toetust eraldatakse riiklikult määratud tööandja panuse ulatuses;
  • Noortespordi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate harrastajate arvuga, spordiala kategooriaga ja vanuse koefitsiendiga;
  • Spordiürituse läbiviimise toetust eraldatakse kuni 500 eurot;
  • Võistlusel osalemise toetust eraldatakse mitte rohkem kui 1000 eurot taotleja kohta;
  • Tippsportlaste tegevustoetust eraldatakse kuni 2000 eurot;
  • Preemiat sportliku saavutuse eest eraldatakse kuni 2000 eurot.
Taotluste esitamine

Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu taotluse hiljemalt 1. novembriks.

Võistlusel osalemise toetust on võimalik taotleda aastaringselt vallaeelarve vahendite olemasolul.

Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks.

 

Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.

Aruandlus 

Juhendmaterjal aruannete esitamise teemal SPOKU kaudu