Juuni volikogu võttis vastu määruse nr 21 "Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord".

Korra kehtestamise eesmärk on anda korteriühistutele rahalist abi ohtlike ja halvas seisus puude raiumiseks. Rahastatakse kuni 50% korteriühistu poolt taotluses märgitud maksumusest. Toetussumma on kuni 200 eurot ühe korteriühistu kohta. 

Taotluste esitamise tähtpäev alates 2019. aastast iga aasta 31. märts, kuid 2018. aastal tuleb taotlused esitada erandina 30. septembriks.

Taotlemise kord

1. Enne taotluse esitamist korteriühistu peab läbiviima üldkoosoleku, kus otsustatakse taotluses nimetatud puude raiet ning võetakse vastu otsus puude raie korteriühistupoolse omaosaluse tasumise garanteerimise kohta.

2. Korteriühistu esitab Jõhvi Vallavalitsusele vabas vormis taotluse.

Taotluses esitatakse:

  • taotleja andmed (korteriühistu nimi, asukoht, registrikood ning seadusliku või volitatud esindaja kontaktandmed);
  • raiutavate puude kogus;
  • puude ligikaudne kõrgus meetrites;
  • põhjendus puude raieks;
  • raiutavate puude asukoht, katastritunnus koos skeemiga, millel on ära näidatud raiutavate puude asukoht;
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja seadusliku või volitatud esindaja allkiri, elektroonse taotluse puhul digitaalallkiri.

Taotlusele lisatakse korteriühistu üldkoosoleku otsus taotluses nimetatud puude raie kohta ning kinnitus puude raie korteriühistupoolse omaosaluse tasumise garanteerimise kohta.

3. Jõhvi Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras, kontrollides taotluse vastavust korras sätestatule ning taotluse põhjendatust. Nõuetele mittevastavad taotlused tagastatakse taotlejale läbi vaatamata.

4. Taotluste põhjendatuse kontrollimiseks kaasab Jõhvi Vallavalitsus vastava kutseharidusega arboristi. Arborist teostab puude ülevaatuse ning märgistab looduses raiumisele kuuluvad puud. Taotleja esindaja peab olema valmis puude ülevaatuse teostamiseks looduses Jõhvi Vallavalitsuse majanduse halduse poolt määratud kuupäeval.

5. Raie teostaja leidmiseks kuulutab Jõhvi Vallavalitsus välja hanke õigusaktides sätestatud korras.

6. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel.

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS